INFO


Bookmarks
Wist u dat...


Zonder de aanwezigheid van 
een TC lid en een  baancommandant/VVF, niet mag 
worden  geschoten? 

Een eigen wapen uw resultaten kan verbeteren, maar geen wonderen kan verrichten?

 U geen patronen of delen  daarvan mee mag nemen indien u voor deze munitie geen verlof heeft?

Iedereen de baanregels eens zou moeten lezen?

U als KNSA lid ook een aansprakelijkheids-
verzekering  krijgt?

 TECHNISCHE COMMISSIE

De Technische Commissie, kortweg TC genoemd, is een door het bestuur aangestelde commissie die de verantwoording draagt voor het gebeuren op en rond de schietbaan. Zonder de aanwezigheid van tenminste 1 van deze mensen is het schieten niet toegestaan. U dient aanwijzingen van de TC altijd op te volgen. Mensen van de TC zijn bevoegd om uw schietregister af te tekenen. Hun paraaf is bekend bij de afdeling Korpscheftaken van de politie. Wanneer u vragen hebt m.b.t. het schieten, het lidmaatschap of iets anders, dan kunt u hiervoor bij de TC terecht. Het telefoonnummer is: 0318-524952 en u bent dan in de meeste gevallen direct verbonden met de TC-balie.BAANCOMMANDANT / VVF

Er mag uitsluitend worden geschoten onder toezicht van een baancommandant of een Verenigings Veiligheids Functionaris (VVF). De taak van deze baancommandant is er op toe te zien dat het schieten volgens de regels en veiligheidsnormen verloopt. De baancommandant controleert tevens de wapens voordat deze na het schieten worden opgeborgen. Bijna ieder lid van onze vereniging fungeert een aantal keren per jaar als baancommandant. Aanwijzingen van de baancommandant dient u altijd
op te volgen. Aspiranten krijgen een instructie waarin wordt verteld wat hun taak is als baancommandant en hoe men dient te handelen.DISCIPLINES

Op onze banen kunnen diverse disciplines tot maximaal 25m worden geschoten:

 • KKG -Klein Kaliber Geweer
 • KKSG - Klein Kaliber SA Geweer
 • LG -Luchtgeweer
 • KKK -Klein Kaliber Karabijn
 • LP -Luchtpistool
 • KKP -Klein Kaliber Pistool
 • MKL -Meesterkaart Licht Kaliber
 • MKZ -Meesterkaart Zwaar Kaliber
 • SPLL - Sportpistool Licht Kaliber
 • SPLZ - Sportpistool Zwaar Kaliber
 • MP - Militair Pistool
 • SPL - Service Pistool Licht Kaliber
 • SPZ - Service Pistool Zwaar Kaliber

Leden die korter dan 1 jaar volwaardig lid zijn, mogen conform wettelijke bepalingen alleen schieten met wapens die binnen een Olympische discipline vallen, ISSF of MLAIC. Dat betekent in concreto dat introducés, aspiranten en leden van schietsportverenigingen in het eerste jaar van lidmaatschap, ook gebruik mogen maken van grootkaliber pistolen (maximaal 9 mm. Voor aspiranten en leden geldt hierbij wel dat zij hiermee alleen zelfstandig mogen schieten na accordering van een trainer. Introducés dienen begeleidt te worden door een ervaren schutter of trainer.WAPENS

Op de baan kunt u verschillende wapens aantreffen. Meestal privéwapens van leden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de eigenaar een wapen ter hand te nemen. Krijgt u wél toestemming, dan neemt u de veiligheidsmaatregelen in acht en moet de eigenaar direct toezicht houden. Niet alle wapens werken technisch hetzelfde. Standaard pistolen zullen na het laatste schot open blijven staan. Zonder een geplaatst magazijn is het trekkermechanisme van deze pistolen vaak geblokkeerd, zodat een eventueel in de kamer achtergebleven patroon niet onbedoeld kan afgaan.

Er zijn ook wapens die na het laatste schot
niet open blijven staan. Dit is het geval bij de duurdere sportwapens. Bij deze wapens dient de afsluiter met de hand te worden geopend en vergrendeld. Een voorbeeld: U heeft een geladen pistool in uw hand. U neemt het magazijn uit het wapen... Op dat moment zit er nog steeds een patroon in de kamer en blijft het wapen dus geladen. Wanneer u de afsluiter open trekt zal de patroon uit de kamer worden getrokken en worden uitgeworpen

Maar pas op! Bij sommige wapens zit de uitwerpnok
aan het magazijn vast. Wanneer je het wapen open zet nadat het magazijn is uitgenomen, zal de patroon die in de kamer zit niet worden uitgeworpen! Goede voorbeelden zijn de Hammerli 280 en SP20. Het grote gevaar daarbij is dat u denkt dat het wapen ongeladen is, maar het in werkelijkheid vuurklaar is.

Daarom eerst de afsluiter open zetten, vergrendelen en daarna pas het magazijn uit het wapen nemen.  Altijd kamer en magazijn CONTROLEREN !!

Vertrouw nooit op de ingebouwde veiligheden van een wapen !
Plaats bij voorkeur een kamervlag! (verplicht bij transport)MUNITIE

Tijdens de aspirant-periode en in het eerste jaar van uw lidmaatschap kunt u niet beschikken over een eigen vuurwapen. Dit betekent dat u dus ook de munitie (of onderdelen daarvan) niet in huis mag hebben.
Neem daarom geen munitie mee naar huis, maar laat deze achter in de speciaal daarvoor aanwezige kist. U mag uitsluitend munitie mee naar huis nemen indien u voor deze munitie een verlof heeft.

Niet elk kaliber mag op onze banen worden verschoten. Hieronder volgt een overzicht:

De disciplines KKG en KKK worden uitsluitend geschoten met 22LR. (kleinkaliber). Grootkaliber is verboden.

Voor de pistooldisciplines zijn de volgende kalibers op onze banen o.a. toegestaan:

 • .22 Short
 • .22 lr
 • .25 Auto (6.35mm)
 • .32 Auto (7.65mm)
 • .32 S&W Long
 • 9mm Para (9mm Luger / 9x19)
 • 9mm Short (.380 Auto)
 • .38 Special
 • .38 Auto
 • .357 Magnum
 • 10mm Auto
 • .40 S&W
 • .45 ACP
 • .44Special
 • .44 Magnum

Deze lijst is uitsluitend van toepassing op de 25m banen! Op de 10/12m banen mag uitsluitend worden geschoten met .22LR of .22short munitie! Nieuwe leden mogen alleen met grootkaliber schieten indien zij met goed gevolg een nulproef hebben afgelegd en tenminste 1 jaar volwaardig verenigingslid zijn.

Natuurlijk zijn er daarnaast nog diverse kalibers die goed in het genoemde rijtje passen. Indien dit het geval is, dan mag het betreffende kaliber alleen worden gebruikt indien het staat vermeld in het protocol voor Wapens en Munitie (zie de downloads op de hoofdpagina). E.e.a. in overleg met de TC.

        
  Niet toegestane munitiesoorten zijn:

 • Patronen met meervoudige projectielen
 • Patronen met tracer of lichtspoor projectielen
 • Patronen met pantserdoorborende projectielen
 • Patronen met vloeistof of gas bevattende projectielen
 • Patronen met een andere drijflading dan rookloos nitrokruit, 'Zwitsers' rookarm zwartkruit, perslucht of CO2

  Toegestane munitiesoorten:
 • Patronen met volledig loden kogelpunt
 • Patronen met gecoate kogelpunt
 • Patronen met verkoperde kogelpunt
 • Volmantel munitie
 • Deelmantel munitieWAPENVERLOF

Wanneer u de 18 jarige leeftijd hebt bereikt, is het toegestaan om gebruik te maken van vuurwapens. Om in aanmerking te komen voor een wapenverlof moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet minimaal 1 jaar onafgebroken volwaardig lid te zijn van een erkende en in Nederland gevestigde schietvereniging.(aansluitende lidmaatschappen tellen mee, aspirant-periode niet).
 • U dient in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraag minimaal 18 schietbeurten te hebben gemaakt.
 • Het bestuur moet een verklaring tekenen waarin wordt aangegeven dat u veilig met het aangevraagde soort wapen kunt omgaan.
 • U dient het wapen te kunnen aanwenden voor een door de KNSA erkende discipline op uw eigen vereniging, of ergens anders in het verband van uw vereniging.
 • U dient de schietsport op de vereniging in wedstrijdverband te beoefenen. In de praktijk dient u dus te hebben deelgenomen aan tenminste een interne competitie bestaande uit 5 wedstrijden of 3x een Rankingwedstrijd te hebben geschoten
 • U mag voor uw eerste verlof slechts een wapens aanvragen welke geschikt is voor het beoefenen van een Olympische discipline (KKP, KKR, KKG, KKK(grendel).
 • U dient lid te zijn van een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging.
 • Bij uw aanvraag dient u een zogenaamd Inlichtingen en Referentenformulier C4 te overleggen.

Met het volledig ingevulde en getekende WM3 formulier, ingevuld en ondertekend inlichtingenformulier (C4), schietbeurtenregistratieboekje/bewijs van lidmaatschap, 2 pasfotos en uw PIN pas om te kunnen afrekenen, kunt u naar de Afdeling Korpscheftaken op het politiebureau van uw Gemeente of Regio. Alvorens een verlof tot voorhanden hebben toe te kennen, zullen zij een screening uitvoeren en bij u thuis komen kijken naar de wijze waarop u het wapen en de munitie gaat opbergen. Indien dit alles akkoord is, wordt de aanvraag omgezet in een verlof. De kosten hiervoor bedragen 10 Euro en datzelfde geldt bij een verlenging van dat verlof.

Gedurende 1 jaar na afgifte van dit eerste verlof mogen er geen wapens worden bijgeschreven,

Na 1 verlofjaar valt deze beperking weg, en mogen er maximaal 5 wapens op uw verlof staan (plus 5 wapens in medegebruik).Medegebruik betekent dat iemand anders verlofhouder van een wapen is en u dit wapen bij deze persoon mag ophalen, mee mag nemen en gebruiken op de schietbaan en aansluitend weer moet terugbrengen. U mag dit wapen dus niet zelf thuis bewaren, wél de munitie voor zover dit op uw verlof vermeld staat'). U dient een minimum aantal schietbeurten te maken van 18 stuks, ongeacht het aantal wapens. Wisselsystemen dienen wel op vergunning te staan maar nemen geen verlofplek in. Ook lucht- en CO2 wapens hoeven niet op een vergunning te staan. Voor deze wapens geldt -evenals voor wisselsets- dat men er geen schietbeurten voor hoeft te maken.

Na 1 verlofjaar bent u niet meer gebonden aan wapens waarmee alleen Olympische disciplines beoefend kunnen worden, maar mag u ook wapens laten bijschrijven waarmee een ISSF discipline kan worden beoefend. Dit zijn o.a. grootkaliber pistolen en revolvers met een maximaal kaliber van 9mm/.38".

Na nogmaals 1 verlofjaar mag u in principe alle wapens bijschrijven die vallen een een door de KSNA erkende discipline en in verenigingsverband gebruikt kunnen worden.

Indien u een verlof aanvraagt voor medegebruik van een vuurwapen en zelf geen wapens op verlof heeft staan, dan bent u toch verplicht om de minimale 18 schietbeurten te maken.

Op 1 woonadres mogen niet meer dan 10.000 patronen worden bewaard, ongeacht het aantal verlofhouders, wapens of kalibers, tenzij u daar een vergunning in het kader van de Wet Milieubeheer voor heeft. U mag niet meer dan 2000 patronen tegelijk vervoeren.BAANREGELS

Op de baan gelden regels! Voor iedereen!  Deze regels zijn er niet voor niets, want we gaan immers met vuurwapens om. Onzorgvuldig gedrag op de schietbaan zullen wij niet toestaan. Wij begrijpen dat het voor nieuwe leden lastig is om alles te onthouden wat er tijdens de training wordt verteld. Daarom wijzen wij u er voor alle duidelijkheid op dat schietvaardigheid nauwelijks een rol speelt bij de toelating. Niemand leert immers schieten in 8 lessen. Hiervoor is veel meer oefening nodig. De wijze waarop u met een wapen omgaat (veiligheid) speelt echter de doorslaggevende rol.

VEILIGHEID STAAT ALTIJD VOOROP!

Wapens zijn in principe niet gevaarlijk. Het zijn "dode" materialen die alleen gevaar kunnen opleveren door de manier waarop ze worden gebruikt. Mensen die onachtzaam met wapens omgaan en een risico vormen voor zichzelf en/of collega schutters, houden wij, zoals u zult begrijpen, dan ook liever buiten onze vereniging. De schietsport is na de denksporten de veiligste sport in ons land en wij willen dit natuurlijk graag zo houden.

NEEM UW VERANTWOORDELIJKHEID ALS SPORTSCHUTTER!.

Een aantal punten waar u op dient te letten:

 • U dient altijd de veiligheidsmaatregelen in acht te nemen.
 • U mag geen wapens onbeheerd op de schietbaan achterlaten
 • Het is verboden om wapens te dragen/demonstreren of te stallen in de kantine.
 • U vervoert wapens van en naar de schietbaan conform de veiligheidseisen. Dus met geplaatste veiligheidsvlag en uitgenomen magazijn. Controleer de kamer en het magazijn op de aanwezigheid van patronen en hou de loop in een veilige richting. Zorg dat tijdens het verplaatsen een veiligheidsvlag/kamervlag geplaatst is.
 • Indien u een wapen aanpakt, controleer dan zelf of kamer en magazijn leeg zijn.  
 • Behandel een wapen altijd alsof het geladen is, ook al heeft u zich er persoonlijk van overtuigd dat het leeg is. De loop van een wapen dient altijd in een veilige richting te wijzen.  
 • Richt nooit met een wapen op mensen of dieren. Ook niet wanneer u er van bent overtuigd dat het wapen ongeladen is. Dit is een erg snelle manier om lid-af te worden.  
 • Het is verboden om weigerende patronen de baan op te gooien of in de hulzenbak te werpen.  
 • Snelvuur (zonder onderbreking in snel tempo ongecontroleerd leegschieten van het wapen) is niet toegestaan.  
 • Zonder noodzaak praten op de baan is storend en dus niet toegestaan.
 • Op uw beurt wachten, doet u in de kantine, niet op de schietbaan!
 • Laat uw schietpunt schoon achter. Ruim uw hulzen, kaarten en doosje op. 
 • Het is niet toegestaan om na het gebruik van alcohol te schieten. 
 • Het is niet toegestaan om te schieten onder invloed van drugs of andere medicijnen of middelen welke het reactievermogen of het beoordelingsvermogen negatief beinvloeden.
 • Mobiele telefoons dienen op de baan te worden uitgeschakeld, ofwel op stil te worden gezet.
 • U mag uw wapen na het schieten pas opbergen of meenemen naar de balie, nadat de baancommandant deze heeft gecontroleerd.VAST VUREN! of STOP-STOP-STOP!

In bijzondere gevallen kan het commando "Vast Vuren" of  "Stop-stop-stop" worden gegeven door de baancommandant, TC of in noodgevallen iedere andere aanwezige op de baan. U reageert dan als volgt::

 • U stopt onmiddellijk met schieten
 • U trekt de afsluiter open (hou er rekening mee dat er nu een patroon kan worden uitgeworpen ! )
 • U neemt het magazijn uit het wapen (ingeval van een revolver maakt u de trommel leeg)
 • U controleert de kamer van het wapen op de aanwezigheid van patronen.(magazijn hoeft niet te worden leeg gemaakt, revolvertrommel wél))
 • U legt het wapen neer, met de loop richting de kogelvanger en de kamer/uitwerp opening zichtbaar! Bij voorkeur is een kamervlag geplaatst (bij verenigingswapens verplicht).
 • U neemt ten minste 1 meter afstand van uw wapen en wacht op verdere instructies.WEDSTRIJDEN

Ieder lid van onze vereniging kan meedoen aan wedstrijden. Bijna alle wedstrijden worden geschoten volgens het KNSA reglement. Ook de beginnende schutter kan meedoen, want er wordt geschoten in verschillende klassen. De KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie) is de overkoepelende organisatie voor de schietsport en heeft tot doel onze belangen te behartigen. Indien u mee wilt doen aan wedstrijden is het noodzakelijk dat u lid bent van de KNSA. Geen probleem, want u wordt automatisch en verplicht aangemeld bij de KNSA. alvorens u lid wordt Na aanmelding zult u na verloop van tijd het maandelijkse KNSA-blad (de "Schietsport") ontvangen. U krijgt ook een KNSA-licentie in de vorm van een pasje, dat u tijdens wedstrijden en elke andere situatie waarin u een vuurwapen hanteert, bij u dient te hebben. De jaarlijkse contributie voor de KNSA wordt elk jaar separaat gespecificeerd op de factuur voor de contributie.  

Voor leden met een verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens of leden die deze willen aanvragen, is het verplicht om deel te nemen aan tenminste 1 clubcompetitie welke bestaat uit minimaal 5 wedstrijden of aan externe wedstrijden (3x Rankingresultaat). Dit is een wettelijke bepaling.

Voor grootkaliber geweerschutters is er de mogelijkheid om in verenigingsverband gebruik te maken van de schietbanenbanen bij Neerlandia in Ede maar het is ook mogelijk om als gastschutter te schieten bij bijvoorbeeld Le Cartouche in Ochten of een andere schietsportvereniging.MEER INFORMATIE

Indien u nog onbeantwoorde vragen heeft, kunt u terecht bij deTC-balie in het verenigingsgebouw. U kunt ook een mailtje sturen na
ar info@svprinshendrik.nl  U krijgt bijna altijd binnen 24 uur antwoord. 


Inloggen 

Schietsportvereniging Prins Hendrik, Verlengde Sportlaan 1, 3905AE Veenendaal
Tel. 0318 524952  -  E-mail. info@svprinshendrik.nl
KvK Utrecht 40476968  -  Postbank 2032447