FAQ


Bookmarks

Wist u dat...


In deze FAQ op bijna elke
vraag een antwoord staat?


Er in augustus 2005 een aantal nieuwe regels in werking zijn getreden?

Dit ook 2x het geval was in 2012, nogmaals in 2013 en ook weer in 2014?

Wij een van de eerste verenigingen waren die aan die nieuwe regels voldeden?FAQ WAPENVERLOF

Wanneer kom ik in aanmerking voor een wapenverlof?  U moet minimaal 1 jaar aaneengesloten "volwaardig" lid (dus exclusief aspiranttijd) zijn geweest bij gecertificeerde in Nederland gevestigde schietverenigingen en over de laatste 12 maanden van het lidmaatschap minimaal 18 schietbeurten hebben gemaakt. Indien uw vereniging bij de KNSA is aangesloten, toont u hiermee o.a. aan dat u lid bent bij een gecertificeerde vereniging. U wordt geacht veilig en vaardig met het aangevraagde soort wapen te kunnen omgaan, waarvoor het bestuur een verklaring tekent. U moet ten minste 18 jaar oud zijn. Verder moet het wapen gebruikt kunnen worden voor het beoefenen van een Olympische discipline, welke in het verband van de vereniging kan worden verschoten. Verder dient de aanvrager de schietsport in wedstrijdverband te beoefenen en moet deze lid zijn bij een door de KNSA gecertificeerde schietsportvereniging. Bij de aanvraag dient de aanvrager een inlichtingen en referentenformulier C4 te overleggen.

Wat betekent "schieten in wedstrijdverband"? Dit houdt in dat je tenminste 1 door de KNSA erkende discipline in wedstrijdverband moet schieten, ongeacht het aantal wapens en ongeacht of je bij 1 of meer verenigingen lid bent. Dit betekent dus dat je ofwel 3 externe wedstrijden verschiet die meetellen voor Ranking, ofwel dat je meedoet aan een interne clubcompetitie. Deze moet bestaan uit minimaal 5 wedstrijden. Deze tellen ook gewoon als een normale schietbeurt.

Per wanneer wordt dit verplicht? Dit is per 1-1-2015 verplicht.

En het inlichtingen-/referentenformulier?  Op het inlichtingenformulier staan een aantal vragen die een licht moeten werpen op uw persoonlijke omstandigheden en waaruit kan worden opgemaakt of u "geschikt" bent voor wapenbezit. Op het referentenformulier geeft u 2 referenten op: 1 uit de directe familie die veel van u weet, of een vriend of collega en 1 uit het verenigingsbestuur welke het redelijk belang kan bevestigen. Slechts bij twijfel worden deze referenten geraadpleegd.

Per wanneer is dit verplicht? Dit is met de komst van de CWM2013 per 16 januari 2013 formeel al verplicht geworden.

Zijn deze formulieren een éénmalige kwestie? Nee, ze zijn ook van toepassing bij elke jaarlijkse verlenging van uw verlof. We hebben het dan niet meer over formuliertype C4 maar over C5, welke verder volledig identiek is.

Moet ik voor het bijschrijven van een wapen ook een Inlichtingenformulier overleggen? Vreemd genoeg... ja! De Circulaire zegt dat dit verplicht is bij ELK nieuw verlof en daarvan is formeel bij elk nieuw wapen sprake. U moet dus een C4 formulier overleggen. echter is er geen enkele afdeling Korpscheftaken die dit ook daadwerkelijk vraagt. In de praktijk dus alleen een C4 bij de verlening van het EERSTE verlof en een C5 bij ELKE verlenging.

Ik moet 1 jaar lid zijn. Telt het lidmaatschap van een buitenlandse vereniging mee? Nee. U dient 12 maanden zonder onderbreking volwaardig lid te zijn geweest van in Nederland gevestigde schietsportverenigingen

Telt de aspirant-periode mee?  Nee. Voor aspiranten is statutair gezien nog niet door het bestuur beslist over definitieve toelating. Ingevolge de certificeringsverplichting, bedraagt de aspirantperiode tenminste 6 maanden.

Tellen schietbeurten welke zijn gemaakt in het buitenland mee? Ja, indien u dit schriftelijk kunt aantonen tellen schietbeurten gemaakt in landen binnen de Europese Unie, gewoon mee.

Hoeveel schietbeurten kan ik op 1 dag maken? Er kan per dag slechts 1 schietbeurt worden aangetekend. Dit ongeacht met hoeveel wapens wordt geschoten en ongeacht of op meerdere verenigingen wordt geschoten

Zijn er uitzonderingen? Ja, indien je op dezelfde dag ook een NK, DK of AK schiet, kun je die als extra schietbeurt laten aantekenen. Je dient dan wel het wedstrijdbriefje te bewaren. Indien gebruik wordt gemaakt van een militaire schietbaan, kunnen maximaal 3 schietbeurten per dag worden aangetekend. Let wel: die dienen door de KNSA te worden afgestempeld.

Is een discipline welke ik in het buitenland beoefen, een redelijk belang om een wapen voor die discipline op mijn Nederlandse verlof te krijgen? Nee, het beoefenen van een tak van schietsport in het buitenland, geeft u geen redelijk belang om een wapen voor die tak van schietsport in Nederland voorhanden te hebben.

Welke wapens mag ik op verlof hebben? Dit is afhankelijk van 'ervaring'. Het bezit van vuurwapens is opgedeeld in 3 fases. Fase1 zijn uitsluitend de wapens die binnen Olympische disciplines vallen, dus in principe alleen kleinkaliberwapens, niet zijnde semi-automatische geweren, maar wel hagelgeweren. Fase2 zijn de wapens uit Fase1 aangevuld met wapens die binnen de ISSF disciplines vallen, dus feitelijk grootkaliber vuistvuurwapens welke geen groter kaliber hebben dan 9mm/.38". Fase3 zijn de wapens uit Fase1 en Fase2, aangevuld met de wapens die binnen de KNSA disciplines vallen, dus eigenlijk alle wapens, waaronder grootkaliberwapens groter dan 9mm en semi-automatische geweren

Wat betekent "schieten in het verband van de vereniging"?
Daarmee wordt bedoeld het schieten binnen de eigen accommodatie of op een schietbaan van een andere vereniging, mits door beide verenigingsbesturen hierover afspraken zijn gemaakt EN vastgelegd.

Hoe zit het met militaire schietbanen?
Ook het schieten op een overheidsschietbaan is een redelijk belang voor het voorhanden hebben van een wapen, mits aldaar een door de KNSA gereglementeerde of erkende discipline kan worden geschoten. U dient wel in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs van die overheidsschietbaan.

Mag ik een .375 Magnum pistool of revolver voorhanden hebben? Sinds April 2011 is Magnum munitie weer toegelaten bij enkele KNSA disciplines, bv Militair Pistool en Action Shooting. Indien een dergelijke discipline in het verband van jouw vereniging kan worden verschoten, kun je daarvoor  een pistool of revolver laten bijschrijven op je verlof. Indien dit niet het geval is, mag je geen wapen hebben waarmee je uitsluitend Magnum munitie kunt verschieten, maar wél wapens waarmee je behalve Magnum munitie, ook nog een ander kaliber kunt verschieten wat is toegelaten bij een KNSA erkende discipline en welke je in het verband van jouw vereniging kunt beoefenen. Let op dat je met .357M géén Olympische of ISSF disciplines kunt schieten. In de eerste 2 verlofjaren mag je dus geen .357M pistool op verlof hebben. Ná 2 verlofjaren mag dat eventueel wél omdat de KNSA disciplines er dan bij komen. Een revolver in cal .357M heeft deze beperking niet. Deze mag na 1 verlofjaar worden bijgeschreven omdat met dit wapen ook .38SP geschoten kan worden en dat is wél toegestaan bij ISSF diciplines.

Ik heb een .357M revolver, maar op mijn verlof is alleen .38spl aangetekend. Wat nu?
U mag alleen munitie voorhanden hebben welke op het verlof is vermeld. In dit geval mag u dus geen .357M patronen voorhanden hebben. Wilt u dit wel, dan dient u terug te gaan naar de afdeling KC-taken van politie en de bijlage te laten aanpassen.

Ik wil een .22LR kloon van een semi-automatisch militair geweer. Mag dat?

Ja, vooropgesteld dat u hiermee een door de KNSA erkende discipline kunt verschieten. Dit was tot februari 2012 de discipline KKK. Per februari 2012 is het reglement voor deze discipline echter door de KNSA aangepast. Geweren die zijn afgeleid van militaire semi-automatische aanvalsgeweren en geweren met een vrijstaande pistoolgreep vallen nu binnen een nieuwe discipline KKSG. Merk op dat dergelijke geweren niet eerder dan na 2 verlofjaren op het verlof kunnen worden bijgeschreven!  

Ik had al een verlof voordat de nieuw CWM2012-II inging. Welke beperkingen gelden wel en niet voor mij? Indien u vóór 1 oktober 2012 in het bezit was van een verlof, ongeacht het type wapen dat daar op vermeld staat, is GEEN ENKELE beperking op u van toepassing en mag u volgens de oudere regeling alle toegelaten soorten wapens op uw verlof hebben. Bij het verlengen geldt straks echter ook voor ú dat u tenminste aan een clubcompetitie moet hebben meegedaan.

Hoe krijg ik een verlof in mijn bezit?  U vult een zogenaamd WM3 formulier in en biedt dit aan aan het bestuur. Het bestuur bekijkt of u aan de eisen voldoet en of u geacht wordt veilig en vaardig met het aangevraagde wapen om te gaan en of u voldoet aan de overige vereisten (wedstrijddeelname, etc). Is dit het geval dan tekent de vereniging dit WM3 formulier. Van het formulier wordt een kopie bewaard in uw dossier. Met dit formulier plus een inlichtingenformulier kunt u naar de Afdeling Korpscheftaken op het politiebureau. U neemt tevens twee pasfoto's mee en uw schietregister (en uw KNSA licentiepasje indien u dit hebt). Zij voeren een antecedentenonderzoek uit en vervolgens wordt het verlof al dan niet verstrekt. Alvorens het verlof wordt uitgeschreven, wordt eerst nog een preventieve controle bij u thuis uitgevoerd, om te controleren of u in het bezit bent van de vereiste opbergmiddelen.

Moet ik naast de WM3 nog andere formulieren overleggen? Ja, het eerder genoemde inlichtingen- en referentenformulier. Daarnaast de aankoopbon van het wapen of, indien u koopt van een particulier, de optiebon zoals op de website te downloaden. Het vragen om een aankoop of optiebon heeft overigens geen wettelijke grondslag, maar wordt in de meeste plaatsen wél gedaan. 

Moet ik verder nog iets doen?
Binnen 2 maanden nadat het bestuur uw WM3 formulier heeft getekend, dient u een kopie te overleggen van de bijlage van uw verlof, waaruit blijkt dat het bijgeschreven wapen hetzelfde wapen is als waarvoor het bestuur heeft getekend. Indien u het WM3 formulier binnen 2 maanden niet hebt gebruikt, dient u dit aan ons te retourneren.

Wat zijn de kosten voor een verlof? uw verlof kost € 65,00. Het jaarlijks verlengen van een kost  € 30,00, ongeacht het aantal wapens op dat verlof. Het bijschrijven van een wapen kost € 15,00 en het afschrijven van een wapen kost € 15,00. De kosten voor een Europese Vuurwapenpas bedragen € 40,00 en het jaarlijks verlengen van deze pas kost € 5,00 (dit alles per 1 mei 2015) . U kunt overigen uitsluitend betalen met uw PIN pas!

Moet ik persé lid zijn van de KNSA?
Nee. Voor verkrijging of verlenging van een verlof is vanaf CWM2014 geregeld dat een verlofhouder géén lid meer hoeft te zijn van de KNSA. Wél moet de verlofhouder lid zijn bij een gecertificeerde vereniging. Per saldo lood om oud ijzer, want de certificerende instantie is de KNSA. Dus of de vereniging nu wel of niet bij de KNSA is aangesloten: ze dragen wat dit betreft dezelfde halsband.

Hoe lang van tevoren kan ik mijn WM3 formulier ter ondertekening inleveren? Het heeft geen zin om uw formulier lang van tevoren al in te leveren. Het bestuur zal het dan vasthouden tot het tijdstip dat u 1 jaar lid bent. Het 1 jarig lidmaatschap is wettelijk vereist en dus kan het bestuur hier niet van afwijken. Het is dus voldoende wanneer uw formulier binnen is ten tijde van de vergadering in de maand waarin u 1 jaar lid bent.

Kan een verlof worden geweigerd?  Indien u voldoet aan de eisen is er geen wettelijke grondslag om een verlof te weigeren. Blijkt dat er in uw verleden dingen aan de orde zijn geweest die een verlof tot voorhanden hebben in de weg staan, dan wordt een verlof geweigerd. Dit kan zijn een overtreding op de WWM, geweldpleging, maar ook een overtreding op bv de Opiumwet. Ook een huisgenoot met een "verleden" kan reden zijn om een verlof te weigeren. Eigenlijk is het zo dat zodra op welke manier dan ook "vrees voor misbruik" aan de orde is, het verlof kan worden geweigerd. Zelfs het rijden onder invloed van alcohol of herhaaldelijke boetes voor het veel te snel rijden, kunnen van invloed zijn.

Maar ik heb toch een Verklaring Omtrent mijn Gedrag gekregen?  
Dat zegt dat helemaal niets. De VOG is afgegeven met als doel het lidmaatschap bij een schietsportvereniging en niet met als doel het voorhanden hebben van vuurwapens. Het onderzoek bij een aanvraag voor een verlof is uitgebreider dan voor een VOG. Zonodig wordt verder terug gekeken en ook lokale politie registers zijn van belang. Het kan dus gebeuren dat er geen bezwaren zijn voor toetreding tot een schietsportvereniging, maar u desondanks geen verlof krijgt.

Indien een verlof mij wordt geweigerd, heeft dit dan nog verdere gevolgen?  Jazeker! De korpschef is verplicht om de KNSA op de hoogte te brengen van elke weigering of intrekking van een verlof. Aan de KNSA mag echter geen opgaaf van redenen worden gedaan. Vanuit het oogpunt van de KNSA kan de reden van weigering dus zeer ernstig zijn. De KNSA zal per direct de betrokkene de "schutter-status" ontnemen, het licentie-pasje terugvorderen en de vereniging verzoeken om de betrokkene uit het lidmaatschap te ontzetten. Omdat u niet langer een KNSA licentie bezit, is de vereniging verplicht om hieraan gehoor te geven en is de schietsport voor u eventueel voorbij. Ingeval de vereniging niet bij de KNSA is aangesloten, komt de schutter op de zwarte lijst van de KNSA te staan en heeft ie alsnog hetzelfde probleem.

Kan ik daar nog iets aan doen?  U kunt bij de politie de reden van de weigering op schrift laten zetten. U kunt vervolgens zelf in beroep gaan bij de KNSA en de stukken overleggen. Indien de KNSA van mening is de reden van weigering welsiwaar terecht is, maar niet dusdanig ernstig is dat dit het lidmaatschap bij een schietsportvereniging in de weg staat, dan kan zij u de status van KNSA schutter teruggeven of u van de zwarte lijst afhalen. Overigens zal de politie u bij weigering waarschijnlijk een kennisgeving daarvan sturen. Hierin staat dat men voornemens is uw aanvraag te weigeren en u kunt dan nog tekst en uitleg komen geven. Wij raden u aan om in voorkomend geval met de ambtenaar te overleggen of u uw aanvraag kunt intrekken. Bij intrekking van de aanvraag is er formeel namelijk geen sprake van een aanvraag en blijft melding aan de KNSA uit.

Is mijn verlof onbeperkt geldig?  Nee, u dient uw verlof ieder jaar te verlengen. Hiervoor krijgt u uit praktische overwegingen vaak een oproep, maar zorgdragen voor een tijdige verlenging is in principe uw eigen verantwoordelijkheid. Voor verlenging dient u in het bezit te zijn van een gewaarmerkt schietregister van de vereniging. Indien uw verlof "vol" is, dient u tevens een recente pasfoto mee te nemen. U dient uw verlof minimaal 14 dagen voor het verstrijken van de geldigheid ter verlenging aan te bieden. Nieuw is dat u vanaf 2013 ook een vooraf ingevuld inlichtingen-/referentenformulier C5 dient te overleggen.

Hoeveel wapens mag ik voorhanden hebben?  Indien uw verlof nog minder dan 1 jaar oud is, dan mag daar slechts 1 wapen op staan. Na 1 jaar mogen er maximaal 5 wapens op verlof staan. Wilt u er 6 of meer dan moet u het specifieke nut hiervan kunnen aantonen dmv een schriftelijke verklaring van de KNSA

Tellen wisselsystemen ook mee als wapen?  Nee. Ze staan weliswaar op uw verlof geregistreerd want het blijven essentiele onderdelen van een wapen, maar ze tellen niet als wapen omdat je ongeacht het aantal wissellopen, maar 1 vuurklaar wapen kunt samenstellen.

En hoe zit dit met zware luchtdrukwapens?  Luchtdrukwapens vallen onder de categorie IV in de wet Wapens en Munitie. U mag ze in principe vrij voorhanden hebben, tenzij ze vermeld staan op de lijst met ongewenste wapens of sterke gelijkenis vertonen met een vuurwapen. Alleen de erkende wapenhandel mag luchtwapens verkopen en uitsluitend aan personen die 18 jaar of ouder zijn. Zie onze FAQ OVERIGEN voor meer informatie!

Moet ik een tweede wapen ook via een WM3 formulier aanvragen?  Ja, alle wapens moeten middels een WM3 worden aangevraagd.

Kan ik alvast een wapen kopen en dit bij iemand anders op verlof zetten?  Nee, dit noemt men "parkeren" en dat is verboden. Indien u een wapen niet mag hebben en het door iemand op verlof laat zetten die het wapen wél mag hebben, dan komt u hier in de praktijk mee weg omdat het een normale actie lijkt. Het verhaal met de 'slapende honden'...  Kan door Korpscheftaken echter worden aangetoond dat u het wapen alleen heeft gestald om het later zelf terug te kopen, of er op de vereniging over te kunnen beschikken, dan wordt een sanctie opgelegd wegens parkeren van een vuurwapen. Eventueel kan dit zowel u als de andere betrokkene het verlof kosten. Intrekking van het verlof betekent melding bij de KNSA en dat betekent voor u wellicht het einde van de schietsport. Bezint eer ge begint...

Kan ik alvast een wapen kopen en dit bij de handelaar laten liggen?  
Ja, dat kan.


Hoe moet ik thuis mijn wapens opbergen?   In een speciaal daarvoor bestemde wapenkluis of een kluis daaraan gelijkwaardig. Onbevoegden mogen geen toegang hebben. Ook uw huisgenoten zijn onbevoegden. Verder dienen wapens en bijbehorende munitie in gescheiden bergplaatsen te worden bewaard. Kluizen dienen te worden verankerd aan muur of vloer, tenzij zij een leeggewicht hebben van tenminste 200kg, e.e.a. aantoonbaar dmv documantatie van de fabrikant.

Welke munitie mag ik in huis hebben?  U mag alleen die munitie in huis hebben, waarvoor u een wapen op uw verlof (of een verenigingsverlof) hebt staan en waarvan het betreffende kaliber specifiek op het verlof staat vermeld. Daarnaast dient op het verlof vermeld te staan dat dit verlof ook geldt voor munitie. Dit geeft u tijdens de aanvraag zelf aan op de WM3.

Hoeveel munitie mag ik in huis hebben?  
U mag 10.000 patronen of slaghoedjes in  huis hebben.  Kogelpunten en hulzen onbeperkt. Uiteraard uitsluitend voor kalibers waarvoor u een verlof heeft. Genoemde aantallen zijn totalen per woning. Dus ongeacht het aantal verlofhouders en kalibers.

Hoeveel kruit mag ik in huis hebben?  M.i.v. 1 januari 2015 is het bezit van kruit zonder erkenning (WECG) verboden. Sportschutters met een verlof WM4 kunnen bij de afdeling Korpscheftaken een erkenning WECG aanvragen. U mag in dat geval 3kg nitrokruit of 1kg zwartkruit in huis hebben . Indien u een conbinatie van beide soorten heeft, moet u weten dat het totale gewicht maximaal 3kg mag zijn, waarbij zwartkruit dubbel telt. Je mag dan dus 1kg zwartkruit (wordt geteld als 2kg) en 1kg nitrokruit in huis hebben. Of 0,5kg zwartkruit (wordt geteld als 1kg) en 2kg nitrokruit. Een kruitsoort mag alleen voorhanden worden gehouden indien die kruitsoort is aangetekend op uw erkenning WECG.

Is 10000 stuks niet erg weinig wanneer je meerdere kalibers schiet?  Stel dat u 5 verschillende kalibers schiet en voor elk kaliber 1500 patronen voorradig hebt, plus 2000 slaghoedjes, dan zit u nog steeds binnen de limiet. U zult dus niet snel in de problemen komen. Mocht het zo zijn dat u met meerdere verlofhouders op één adres woont en u van mening bent dat 10000 een te lage limiet is, dan kunt u in het kader van de Wet Milieubeheer een vergunning aanvragen voor de opslag van meer dan 10000 patronen en/of slaghoedjes. U krijgt dan wel te maken met scherpere eisen die aan de opslagruimte worden gesteld.

Patronen zijn goedkoper in grote aantallen. Mag ik 10.000 patronen in 1x kopen?  Ja dat mag. U mag ze echter alleen opslaan indien u geen andere patronen of slaghoedjes in huis hebt. 10.000 stuks is namelijk het maximum. Daarsnaast mag u maximaal 2000 patronen tegelijk vervoeren dus in theorie wordt het dan 5x rijden en dan is de winst al weg. Nu zijn er genoeg mensen die meer dan 2000 patronen tegelijk vervoeren, maar zij overtreden daarmee dan wel de Wet Milieubeheer. Het maximum van 2000 stuks geldt overigens per voertuig, ongeacht het aantal verlofhouders in dat voertuig.

Kan een wapen op 2 verloven worden geplaatst?  Ja dat is mogelijk. Beide verlofhouders dienen dan minimaal 18 schietbeurten te maken, voor zover zij hiertoe nog niet verplicht waren wegens het voorhanden hebben van een verlof voor een ander eigen vuurwapen. Er is altijd sprake van een verlofhouder A en een verlofhouder B (de medegebruiker). Uitsluitend verlofhouder A mag de wapens thuis opslaan. Verlofhouder B mag dit niet. Verlofhouder B mag wel de wapens ophalen bij verlofhouder A en deze vervoeren naar en gebruiken op de schietbaan. Meteen na het schieten dienen de wapens weer bij verlofhouder A te worden ingeleverd en ligt bij verlofhouder A de verantwoording om ze meteen volgens de voorschriften op te bergen.

Mag de medegebruiker de wapens zelf uit de kluis halen?  Nee, de medegebruiker mag niet zelfstandig over de wapens kunnen beschikker welke in medegebruik op het verlof staan vermeld. Medegebruiker mag dus niet de kluis kunnen openen. E.e.a. uitgezonder de situatie waarbij beide verlofhouders op hetzelfde adres wonen. Dan mogen de wapens in dezelfde kluis worden opgeborgen onder voorwaarde dat ALLE wapens op beide verloven staan vermeld.

En de munitie?  Indien u op uw WM3 hebt aangegeven dat u ook over de bijbehorende munitie wilt beschikken, dan wordt dit op uw verlof vermeld. U mag alleen beschikken over de kalibers die op het verlof staan vermeld. Ook als medegebruiker mag u zelf munitie kopen en thuis opslaan volgens de voorschriften. Munitie hoeft dus niet, zoals de wapens, te worden opgeslagen op het adres van verlofhouder A.

Wij zijn getrouwd en hebben elkaars wapens in medegebruik. Mogen wij 1 kluis gebruiken? Ja, met ingang van de CWM2013 mag dit onder voorwaarde dat ALLE in de kluis aanwezige wapens bij elkaar in medegebruik staan. Is dat voor 1 wapen niet zo, dan heeft u een tweede kluis nodig. 

Tellen wapens in medegebruik mee voor het totale maximum van 5 wapens? Nee. Iemand kan 5 wapens bezitten als Verlofhouder A en nogmaals 5 wapens laten bijschrijven als Verlofhouder B. In totaal dus 10 wapens.

Ik heb als verlofhouder B zelf geen wapens in huis en ben dus feitelijk alleen medegebruiker. Klopt het dat ik dan dus geen schietbeurten hoef te maken?  Nee. U bent en blijft een verlofhouder en dus dient u gewoon aan de verplichting van minimaal 18 schietbeurten per verlofjaar te voldoen.

Ik zit in mijn 1e verlofjaar, dus mag maar 1 wapen op verlof hebben. Mag ik dan ook al medegebruiker zijn?  
De CWM2013 stelt dat in het eerste verlofjaar het verlof slechts geldt voor één wapen. Er mogen dus ook geen wapens in medegebruik worden bijgeschreven. Het feit dat wapens in medegebruik niet tellen voor het maximale aantal, doet daar in principe niets aan af.

Ik heb een jaar lang een wapen in medegebruik op mijn verlof staan en verders niets. Mag ik na 1 jaar zelf 5 wapens kopen?  
De circulaire zegt dat alleen in het eerste verlofjaar geen wapens mogen worden bijgeschreven. Ook met een wapen in medegebruik bent verlofhouder. Formeel kunt u in deze situatie dus inderdaad meerdere wapens bijschrijven na 1 jaar omdat dan geen sprake meer is van het eerste verlofjaar. 

Hoe kom ik aan een Europese Vuurwapenpas? Deze kan worden aangevraagd bij de afdeling Bijzondere Wetten van Politie

Welke eisen worden gesteld aan de Europese Vuurwapenpas?   De enige eis die wordt gesteld is dat de aanvrager in het bezit is van een geldig, Nederlands verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens. De pas wordt "op verzoek" uitgereikt. Met andere woorden: elke Nederlandse sportschutter die in het bezit is van een wapenverlof, heeft recht op een Europese Vuurwapenpas. u dient echter wel een pasfoto en 40,00 Euro te overleggen.

Kan een pas worden geweigerd of ingetrokken omdat er geen gebruik van wordt gemaakt?  Nee. Op grond van de voorwaarden hierboven heb je recht op de pas, ongeacht of je het wel of niet gebruik. Waar het om gaat is de "mogelijkheid" er gebruik van te kunnen maken. Ter vergelijk: Een paspoort kun je ook gewoon krijgen, ongeacht of je nu wel of niet de grens over gaat. Er hoeft geen redelijk belang te zijn zoals bij een vuurwapenverlof. Dat verlof is immers al voorhanden. Uitreiking van de Europese Vuurwapenpas geschiedt "op verzoek" van de verlofhouder en meer is niet nodig. De Bijlage van de Circulaire Wapens en Munitie en Artikel 28a van de Wet Wapens en Munitie zijn hier duidelijk in.

De afdeling Korpscheftaken doet moeilijk omdat ik een Europese Vuurwapenpas wil. Waarom?
Dat moet u wat genuanceerder zien. De ervaring is dat veel schutters de EVP aanvragen, zonder dat ze deze van plan zijn te gebruiken. Interessant om te hebben, ziet er leuk uit, etc... Het nut van de pas is in een dergelijk geval echter nul-komma-nul. De pas moet elk jaar worden verlengd, tezamen met uw verlof. In vergelijk met uw verlof, is het verlengen van de EVP veel werk. Dit terwijl de ambtenaar van Korpscheftaken het, zeker in die periode, toch al zo druk heeft. Veel werkt met het zinloos verlengen van passen die nooit worden gebruikt, daar zit niemand op te wachten. Dit is dan ook de reden waarom KC-taken EVP in principe zal afraden indien u aangeeft deze niet of voorlopig niet nodig te hebben.

Kan ik terecht bij het verenigingsbestuur ingeval van problemen met Korpscheftaken?
Uw verlof tot voorhanden hebben van vuurwapens en alles wat daarmee samenhangt is een zaak tussen u en de politie. Als vereniging proberen wij goede contacten te onderhouden met de Afdeling Korpscheftaken. Wij zijn altijd bereid uw verhaal aan te horen en zo mogelijk een situatie te verduidelijken bij Korpschaftaken, maar wij zijn als vereniging(sbestuur) in principe géén partij in situaties tussen leden en Korpscheftaken. Indien u van mening bent dat u onrechtmatig wordt behandeld, is het in de eerste plaats aan uzelf om de politie daarvan te overtuigen. Lukt dat niet, dan is voor u de gangbare weg via de KNSA.

Wat kan de KNSA dan voor mij doen? De KNSA heeft mensen in huis met verregaande kennis van het sportschieten en met name ook de wetten en regels daaromtrent. U kunt als lid van de KNSA altijd een beroep op bijstand doen. De KNSA eist dan wel duidelijkheid van uw kant. Dus een goede omschrijving van de problematiek, liefst een schriftelijke verklaring van Korpscheftaken waarom bepaalde stappen zijn genomen en natuurlijk de plaats waar het om gaat en bij voorkeur de naam van de verantwoordelijke ambtenaar. Indien de KNSA op basis hiervan van mening is dat de stappen tegen u onterecht zijn, zal de KNSA contact met u zoeken en met de betreffende afdeling Korpscheftaken.

En dan wordt alles dus alsnog geregeld?  Iemand die in zijn recht staat, zal dit normaal gesproken ook wel krijgen. Wat echter niet mag worden vergeten is dan de mensen van Korpscheftaken uiteraard goed op de hoogte zijn van de wetten en regels en hier ook naar handelen. In veel situaties is de wet glashelder en kan men niets anders doet dan deze volgen. In andere situatie is er wel weer ruimte en is de ambtenaar bevoegd om binnen de grenzen van die wet, zelf bepaalde afwegingen te maken. Vergeet niet dat ook een ambtenaar van KC-taken niet zit te wachten op problemen met verenigingen of verlofhouders. Men is er beslist niet op uit om verloven in te trekken, wapens in te nemen of andere vervelende dingen te doen, maar indien men dit nodig acht, dan zal men dit zonder meer doen. Niet meer dan logisch.

Wordt ik als verlofhouder gecontroleerd door de politie?  Ja, u wordt regelmatig gecontroleerd. Dit kan gebeuren door zowel agenten in uniform als in burgerkleding. Dit is gewoon toegestaan.

Moet ik deze mensen binnenlaten?  Ja en nee. Als verlofhouder bent u verplicht om controles toe te staan, maar indien het u echt niet uitkomt, kunt u dit aangeven. U moet dan wel een goede reden hebben, want indien u als verlofhouder een controle weigert, geeft u hiermee natuurlijk geen goed signaal af.

Wat mogen deze mensen controleren?  Zij mogen controleren of u voldoet aan de eisen die aan een verlofhouder gesteld zijn. Oftewel, uitsluitend of de verlofplichtige zaken op uw verlof, de wapens en munitie dus, zijn opgeborgen conform de geldende voorschriften. In de praktijk zullen de serienummers worden gecontroleerd aan de hand van een lijst en zal worden gekeken of uw wapens en munitie afzonderlijk van elkaar worden bewaard in de voorgeschreven bergplaatsen, welke uiteraard veranker moeten zijn.

Tijdens de controle wil men ook in de kastjes van mijn bureau kijken. Mag dat?  Nee, men mag uitsluitend controleren of de verlofplichtige zaken correct zijn opgeborgen. Met mag niet ook nog eens in kastjes of laatjes gaan zoeken of daar wellicht munitie rondslingert. Men mag zelfs geen binnenkluizen controleren indien al is vastgesteld dat uw munitie en wapens correct zijn opgeborgen.

Wat nou wanneer mijn geweer in de paraplubak staat?  Dan bent u de klos! Alle onregelmatigheden die voor de agenten zichtbaar zijn in de kluisruimte of op weg daar naartoe, kunnen u worden aangerekend. Zij mogen dus niet kijken in uw bureaulade, maar wanneer deze open staat en zij zien scherpe patronen liggen, dan hebt u een probleem.

Hoe vaak wordt ik gecontroleerd?  De richtlijn is om elke verlofhouder die jonger is dan 25 jaar, elk jaar te controleren. Verlofhouders vanaf 25 jaar om de 3 jaar. Let op: Dit is slechts een richtlijn. Verlofhouders die eerder wellicht in gebreken zijn gebleven, worden vaker gecontroleerd.FAQ INTRODUCÉS

Wie mogen er introducés meenemen?  Ieder lid van de SV Prins Hendrik heeft het recht om niet-leden te introduceren.

Moet ik dit van tevoren opgeven?  Nee, u kunt ook uw introducé ter plekke aanmelden bij de balie. Indien u uw introducé met een instructeur wilt laten schieten, is het aan te raden om dit vooraf te bespreken.

Aan welke eisen moet ik voldoen om iemand mee de baan op te mogen nemen?  Om iemand mee te nemen dient u ten eerste deze persoon aan te melden bij de TC balie. Van hem of haar dienen de pesoonlijke gegevens te worden genoteerd. De introducé dient zich ook te legitimeren. U mag als begeleider niet de 'aspirant' status hebben. U moet dus volwaardig lid zijn, hetgeen u automatisch wordt na 6 maanden aspirant-tijd. Daarnaast dient u als begeleider minimaal 18 aantoonbare schietbeurten te hebben laten registreren waaronder schietbeurten met een wapen dat technisch gelijk is aan hetgeen u de introducé laat schieten. Tenslotte mag u geen alcohol, drugs of medicijnen hebben genuttigd die het reactievermogen of beoordelingsvermogen beinvloeden en dit geldt ook voor de introducé.

Ik ken niemand op de vereniging, de schietsport is mij onbekend en ik kom als belangstellende. Wat is mijn status?  Heel eenvoudig. U bent geen lid of aspirant bij een schietvereniging en dan bent u dus Introducé. Dit ongeacht of u wel of niet daadwerkelijk door een bestaand lid wordt meegenomen.

Mag een introducé met grootkaliber schieten?  Nee, introducés mogen sinds de CWM 2012-II uitsluitend schieten met wapens die binnen een Olympische discipline vallen en worden hiermee feitelijk gelijkgesteld aan leden die korter dan 1 jaar volwaardig lid van de vereniging zijn. Zij mogen dus schieten met LP, LG, KKP, KKG en KKK (grendel) en dus niet meer met grootkaliber wapens.

En wanneer ik niet aan de eisen voldoe?   De introducé mag ten alle tijden kijken. Wil hij of zij ook schieten, dan dient een ander, meer ervaren lid (dat aan de eisen voldoet) of een instructeur hem of haar te begeleiden

Hoe vaak mag ik iemand meenemen?   Zolang het verschillende personen betreft die een reële interesse in de schietsport hebben, dan zonder beperking. Het is echter niet toegestaan om te vaak dezelfde persoon mee te nemen. Wettelijk mag iemand 3x per 12 maanden worden geintroduceerd. Wat ook niet de bedoeling is, is dat u continue dezelfde mensen uit de kennissenkring meeneemt, terwijl deze niet echt interesse hebben in de schietsport of een lidmaatschap.

Is de introductieregeling ook van toepassing bij schieten met luchtwapens?  Nee, tenzij de schutter jonger is dan 18 jaar.

Ik neem een junior mee als introducé. Hoe vaak mag deze met lucht schieten?  Voor mensen beneden de 18 jaar geldt dezelfde introductieregeleing als voor volwassenen die met vuurwapens schieten, dus legitimatie en registratieplicht, maximaal 3x per jaar.

Ik heb een kennis bij me. Ik loop snel even de baan op en laat hem een paar keer schieten. Dan is die hele registratie poespas toch niet nodig?  Jawel. Bij een controle kan de status worden gecontroleerd van iedereen die op dat moment met een vuurwapen in z'n handen staat. Wettelijk gezien mogen dit uitsluitend leden, aspiranten of introducés zijn. Zodra er iemand staat die niet is genoteerd in ofwel het presentieregister, ofwel het introducéregister, overtreden wij als vereniging daarmee de wet.FAQ OPENINGSTIJDEN

Wanneer is de schietbaan geopend?   Op maandag van 19.00 tot 21.00 uur (junioren), op dinsdag en woensdag van 19.30 tot 22.00 uur en op zaterdag van 15.00 tot 17.30 uur. De kantine is geopend tot 23.00 uur met uitloop naar maximaal 23.30 uur (zaterdag 18.00 uur), e.e.a. te bepalen door de bar medewerkers.

Welke disciplines kan ik op welke avond schieten?  Op maandag van 19.00-21.00 uur Luchtschieten voor de junioren.  Op dinsdag van 19.30-22.00 alle disciplines. Op woensdag van 19.30-22.00 alle disciplines, tevens om 19.00 uur training nieuwe leden. Op zaterdag van 15.00-17.30 uur alle disciplines.

Hoe zit dat precies met het pistoolschieten op dinsdagavond?   Op de 25m banen kan vanaf 19.30 uur gewoon met zowel geweer als pistool worden geschoten. De 10/12m banen zijn op dinsdagavond echter alleen toegankelijk voor geweer- en luchtschutters.

En op woensdag?  Op woensdag worden de nieuwe leden en de wedstrijd-junioren getraind. Alle daarvoor benodigde schietpunten zijn dan gereserveerd. Op banen die niet gebruikt worden, mogen leden schietenFAQ LIDMAATSCHAP

Hoe oud moet je zijn om lid te kunnen worden van SV Prins Hendrik?  De minimale leeftijd is 10 jaar voor een juniorlidmaatschap en 18 jaar voor een seniorlidmaatschap.

Zijn deze leeftijden dit wettelijk vastgelegd?  Nee, het is een verenigingsregel. Wettelijk is hierover niets geregeld.

Is er een juniorenafdeling?  Ja, die is er. Er wordt geschoten met luchtpistool en luchtgeweer. De minimum leeftijd is 10 jaar en de kosten bedragen € 99- per jaar (2019) en kaarten, munitie en gebruik van verenigingswapens zijn daarbij inbegrepen, voor zover deze worden gebruikt op de reguliere juniorenavond.

Wanneer mogen juniorleden schieten?  Juniorleden schieten op de maandagavond.

Mogen juniorleden ook op andere avonden schieten?  Juniorleden van 10 t/m 15 jaar mogen uitsluitend op een andere avond schieten indien dit door een instructeur noodzakelijk wordt geacht (bv wedstrijdtraining). Kaarten en kogeltjes moeten op die avond gewoon worden betaald, tenzij het bestuur anders bepaalt. Junioren vanaf 16 jaar mogen op alle openingstijden schieten.

Gehoorbescherming voor de jeugd is verplicht. Dat is toch onzin bij het schieten met luchtwapens?
De ARBO heeft een grens vastgesteld waarboven geluid kan leiden tot gehoorschade. De geluidsdruk die een persluchtwapen produceert, ligt boven deze grens en is dus een potentieel risico op gehoorschade. Zeker naar langere tijd van blootstelling. De junioren moeten nog een leven lang met hun gehoor doen en indien eenmaal gehoorschade wordt vastgesteld, is dit niet meer terug te draaien. Dat risico willen wij niet nemen! 

Ik ben zelf verenigingslid, mag ik mijn kind op zaterdag laten schieten? Nee. Weliswaar is er dan sprake van "schieten onder begeleiding", maar juniorleden die geen ouders op de vereniging hebben, hebben deze mogelijkheid niet. Aangezien wij geen onderscheid tussen onze junioren willen maken, is schieten alleen toegestaan op de juniorenavond.

Hoe wordt men lid van SV Prins Hendrik? Aan de TC balie kan een belangstellende een Infobulletin krijgen met aangehecht inschrijfformulier en Eigen Verklaring. Dit formulier dient volledig ingevuld en met 2 pasfoto's en de Eigen Verklaring te worden gedeponeerd in de witte brievenbus in de entree of te worden opgestuurd t.a.v. de secretaris. U toont tevens een origineel legitimatiebewijs aan een bestuurslid. Je kunt de formulieren ook downloaden van deze website. Bij voorkeur dubbelzijdig afdrukken!

Eigen Verklaring?   Dit houdt verband met de verplichte Basiscertificering. Op het formulier worden enkele persoonlijke vragen gesteld.

Wat gebeurt er daarna met deze formulieren? Op de eerstvolgende bestuursvergadering wordt de aanvraag in behandeling genomen. De aanvrager wordt hierover schriftelijk bericht en ontvangt tevens een formulier waarmee een zgn. Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG )kan worden aangevraagd.

Verklaring Omtrent het Gedrag? Ja, al sinds jaren stellen wij dit als eis voor de toelating tot onze vereniging en sinds enkele jaren stelt ook de KNSA de VOG verplicht. De VOG kunt u digitaal aanvragen. U krijg hiervoor van de Dienst JUSTIS een link naar een door ons voorbereid formulier. Met uw DigiD kunt u inloggen bij JUSTIS en met de code uw formulier openen. Na uw goedkeuring betaalt u € 33,85 via iDEAL. Indien u geen DigiD of iDEAL hebt, kan de VOG worden aangevraagd nadat u van ons een deels ingevuld aanvraagformulier heeft ontvangen. Hiermee gaat u naar het gemeentehuis naar de Afdeling Burger-/ Publiekszaken en levert het daar in. U betaalt daarbij € 41,35 en u dient een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Justis - De Screeningsautoriteit. De screeningsautoriteit Justis werkt aan een veiligere en rechtvaardigere samenleving door het screenen van personen en organisaties. De verwerking van uw aanvraag is meestal ca. 1.5 week maar kan langduren de wettelijke termijn betreft 4 tot 8 weken. U kunt Justis bereiken op het volgende telefoonnummer: +31 (0) 88 - 998 22 00 Voor vragen over omtrent uw Verklaring Omtrent het Gedrag..

Ik ben al lid van een andere vereniging. Moet ik dan toch een VOG overleggen? Indien u via die vereniging al bent aangesloten bij de KNSA hoeft u niet nogmaals een VOG te overleggen. Ben u niet bij de KNSA aangesloten dan dient uw wél een VOG te overleggen.

Ik ben al in het bezit van een VOG. Hoe oud mag deze zijn en mag ik die gewoon gebruiken? Een Verklaring Omtrent het Gedrag wordt altijd aangevraagd met een bepaald doel. Een VOG die bijvoorbeeld is aangevraagd voor een werkrelatie, voldoet niet. De VOG dient te zijn aangevraagd voor het specifieke doel, in dit geval het lidmaatschap bij een Schietsportvereniging. Deze heeft een specifiek screeningprofiel. Verder dient de VOG recent te zijn. De VOG wordt namelijk ook doorgestuurd naar de KNSA. De KNSA accepteert geen VOG welke ouder is dan 6 maanden. Zorg er dus voor dat u een zo recent mogelijk exemplaar overlegt.

Moeten juniorleden ook een VOG overleggen? Juniorleden t/m 15 jaar hoeven bij aanmelding geen VOG te overleggen. Zij kunnen ook zonder VOG bij de KNSA worden aangemeld. Echter zodra deze mensen de 18 jarige leeftijd bereiken, zullen zij alsnog een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten overleggen. Ook indien ze dan inmiddels 6 jaar juniorlid zijn geweest. Vanaf 16 jaar geldt dat er wél een VOG moet worden overlegd. Deze is namelijk verplicht voor het verkrijgen van de KNSA licentie en is tevens een eis die voortvloeit uit de verplichte Basicertificering. Juniorleden worden in principe per direct toegelaten als lid van de vereniging. Zodra juniorleden de 18 jarige leeftijd benaderen, wordt naast de eis van een VOG, zij ook aanvullend getraind in het schieten met- en in de veilige omgang met vuurwapens.

Ik begrijp niet precies hoe het zit met die VOG. Geef eens een voorbeeld? Voorbeeld 1: Iemand is 14 jaar oud en wordt lid van de vereniging. De KNSA eist voor die leeftijd géén VOG en het lid krijgt een KNSA licentie. Zodra dit lid echter 18 jaar oud wordt, dient alsnog een VOG te worden overlegd omdat de vereniging dit eist.
Voorbeeld 2: Iemand is 16 jaar oud en wordt lid van de vereniging. De KNSA eist voor deze leeftijd wél een VOG en het lid krijgt pas een licentie nádat een VOG door de KNSA is ontvangen. Zodra dit lid 18 jaar wordt, hoeft niet nogmaals een VOG te worden overlegd.

Krijgt de vereniging inzage in privé gegevens? Nee, absoluut niet! De vereniging krijgt niets anders dan de verklaring die u bij ons inlevert.

Wat gebeurt er verder met de Verklaring Omtrent het Gedrag? Nadat op de bestuursvergadering de verklaring binnen is, wordt de aanvrager uitgenodigd voor een proefperiode van 1 maand. Aan het einde van de proefperiode wordt het KNSA lidmaatschap aangevraagd en de VOG opgestuurd aan de KNSA.

Kan ik nadat het bestuur mijn VOG heeft gezien, deze terugkrijgen? Nee, van uw VOG wordt een kopie gemaakt en in uw dossier bewaard. De originele VOG wordt opgestuurd aan de KNSA. U heeft overigens niets aan de VOG voor andere doeleinden. Een VOG wordt namelijk voor een specifiek doel afgegeven en wordt niet geaccepteerd indien ouder dan 6 maanden. Een eigen kopie achterhouden, staat u echter vrij.

Hoe vraag ik een KNSA licentie aan? Dat doen wij voor u aan het einde van uw proefperiode. Wij vragen dan tevens van u om z.s.m. het entreegeld voor de vereniging en KNSA te overleggen. Dit kan door storting op ons rekeningnummer of door contante betaling aan de balie. De entreekosten voor de KNSA bedragen 42,50 euro. Die voor de vereniging 52,50 euro. In totaal dus 95 euro. Voor mensen tot 21 jaar wordt geen KNSA entreegeld gerekend. Maak niet zomaar bedragen aan ons over, maar wacht altijd tot u een factuur van de penningmeester ontvangt.

Ik vind de vragen van het intake-gesprek en de Eigen Verklaring soms erg persoonlijk en confronterend. Mag dit wel? Beiden maken deel uit van de verplichte Basiscertificering, maar vragen staat vrij, het geven van een antwoord eveneens. Wat u dient te beseffen is dat u een sport wilt gaan beoefenen waarbij schietwapens gebruikt worden. Het is van groot belang dat ook bij het aannamebeleid, risico's zoveel mogelijk worden vermeden. Soms is het nodig om daarbij persoonlijke vragen te stellen. Hierbij dient u te beseffen dat wij alleen vragen stellen die in relatie staan met onze sport en met als doel om risico''s te evalueren. Indien wij u vragen naar medicijngebruik, dan bedoelen wij uitsluitend medicijnen die uw stemming kunnen beinvloeden of die uw reactievermogen beinvloeden. Wij zullen u nooit inpertinente vragen stellen. Wilt u echt geen antwood geven op vragen tijdens de intake, geeft dit dan aan! De vragen op de Eigen Verklaring dienen niettemin te worden ingevuld. Zonder dit is uw aanvraag niet compleet.

Wat houdt de 'basisopleiding' precies in? De basisopleiding bestaat uit 4x praktische training Pistool en 4x praktische training geweer onder leiding van een KNSA gecertificeerde instructeur. Beiden worden afgesloten met een toets schietveiligheid. Daarnaast krijgt de aanvrager theorie-instructie en instructie baancommandant. U dient daarbij telkens om 19.00 uur aanwezig te zijn.

Ik ben klaar met de verplichte basisopleiding. Mag ik nu direct al schieten? Uw status is "aspirant" en de basisopleiding is met succes afgerond. Dit betekent dat u elk moment een brief van het bestuur kunt krijgen dat uw aspirant-status wordt voortgezet en u zelfstandig mag schieten met lucht- en kleinkaliber vuurwapens. Zolang u die bevestiging niet heeft, mag u alleen schieten onder toezicht. Zes maanden na de ingangsdatum van de aspirant-tijd gaat deze zonder tegenbericht automatisch over in het idmaatschap.

De instructeur zegt dat ik wel degelijk mag schieten? Dan bedoelt de instructeur dat je onder begeleiding mag schieten. Het is inderdaad mogelijk dat de instructeur daarmee akkoord gaat, maar dan betekent dit dat je onder toezicht van de betreffende instructeur schiet, net zoals dit tijdens de lessen het geval was.

Ik ben klaar met de opleiding... mag ik meteen al grootkaliber pistool schieten? Nee, het is wettelijk niet toegestaan dat nieuwe leden direct na toelating met grootkaliber wapens schieten.

En wanneer mag dit wél? De regeling is als volgt: Nieuwe leden schieten eerst met kleinkaliber. Dit is wettelijk verplicht gesteld voor alle leden die korter dan 1 jaar volwaardig verenigingslid zijn. Indien dit zonder problemen verloopt, kan men daarna aankloppen bij een instructeur voor aanvullende training voor grootkaliberschieten. Na deze instructie legt men een zogenaamde nulproef af en bij goed resultaat mag men daarna met grootkaliber wapens van de vereniging of van medeleden schieten met een maximun van 9mm/.38".

Wat houd de nulproef in? De nulproef betekent niets meer of minder dan dat u na afloop van de aanvullende GKP instructie op een afstand van 25meter gaat schieten op een normale MKZ kaart 55x55cm. U hoeft hierop echt geen tienen te schieten, maar wél de kaart kunnen raken. Indien u namelijk de kaart kun raken, weten wij zeker dat die treffers geen schade aan de baan veroorzaken. Het is dus feitelijk gewoon een veiligheids- en vaardigheidsproef.

Kan ik meedoen aan de trainingen voor Sportpistool, Servicepistol en Militair Pistool? Dit kan indien u niet de 'aspirant' status meer bezit en tenminste 18 schietbeurten hebt laten registreren over de laatse 24 maanden. U kunt zich dan melden bij de baancommandant om zich onder begeleiding te bekwamen in de discipline. Zelfstandig deelnemen mag pas nadat u bij een trainer de vaardigheidsproef hebt afgelegd voor het schieten van niet-statische disciplines. Indien u deze disciplines met grootkaliber wilt beoefenen, dient u tevens met succes de nulproef voor grootkaliber te hebben afgelegd.

Wanneer moet ik mijn eerste contributie betalen? Zodra u uw basisopleiding hebt afgerond, ontvangt u een bevestiging van het bestuur. U ontvangt dan tevens een acceptgiro voor de contributie. U betaalt dan een breukdeel van de verenigingscontributie in twaalfden. Voor 2019 bedraagt deze 151,50 euro. U betaalt een breukdeel van dit bedrag, dus indien u bijvoorbeeld wordt toegelaten per september, betaalt u 4/12 x 151,50 = 50,50 euro. Daarnaast betaalt u het KNSA deel. Voor 2019 bedraag dit 42,50 euro indien u vóór 1 juli KNSA lid wordt en 21,25 euro indien u ná 1 juli KNSA lid wordt.

En daarna? Daarna betaalt u net als ieder ander voor januari t/m december per halfjaar of jaar. Onze contributie is opgesplitst in een deel verenigingscontributie en een deel KNSA contributie. Contributiebedragen dienen vóór 5 december binnen te zijn, tenzij op de factuur anders is vermeld. De verenigingscontributie mag worden voldaan voor het gehele jaar of per halfjaar. De KNSA contributie dient vóór 5 december in zijn geheel te worden voldaan, ook indien u per halfjaar betaald (tenzij anders vermeld in de factuur).FAQ BAANDIENSTEN

Wie komen er in aanmerking als baankommandant? In principe elk lid dat geen andere functie binnen de vereniging heeft

Wie bepaalt wanneer ik op de lijst kom te staan? Het bestuur. Er wordt gewerkt met een volglijst en dan komt u vanzelf aan de beurt.

Hoe weet ik wanneer ik baandienst heb? U krijgt per mail of post het schema toegestuurd. Daarnaast is deze te bekijken of downloaden op de website en tenslotte kunt u ook op de vereniging aan die informatie komen.

Ontvang ik altijd een schema?? Alleen de leden die ook daadwerkelijk op het schema staan ingedeeld, ontvangen dit per e-mail of post. Ook indien u echter niets ontvangt, raden wij u aan om even op de website te checken of u dienst heeft. Er kan met de verzending immers altijd iets fout gaan.

Ik sta op de lijst, maar ik kan op die datum niet. Regelt de TC of het bestuur dit? Nee. U dient zelf voor vervanging te zorgen.

Als ik vervanging heb geregeld, maar hij komt niet opdagen wat dan? Dan bent u zelf verantwoordelijk omdat u op de lijst staat, tenzij e.e.a. bij de TC balie in de lijst is aangetekend.

Ik vind die baancommandant eigenlijk maar onzin. Wat als ik niet kom opdagen? Dan krijgt u een schriftelijke waarschuwing. Vervolgens wordt uw dienst op een andere datum geplaatst en krijgt u een extra dienst. U snijdt dus uzelf in de vingers want i.p.v 1 dienst, draait u er nu 2.

En wanneer ik dan weer niet kom? Dan komt u dit te staan op een uitsluiting van deelname aan de schietoefeningen voor een periode van 3 maanden. Met een tekort aan schietbeurten of verlenging van een verlof wordt geen rekening gehouden.

En als ik gewoon blijf weigeren? Dan riskeert u uiteindelijk te worden geroyeerd als lid van onze vereniging.

Ik heb eigenlijk nooit tijd. Wat nu? Iemand die tijd heeft om te schieten, heeft ook tijd om pakweg 1x per 3 maanden, een paar uur op de baan te staan.

Door gezondheidsredenen of bijzondere omstandigheden ben ik niet in staat tot het draaien van baandiensten. Wat nu? Indien er echt gegronde redenen zijn, dan kun u een verzoek tot vrijstelling indienen bij het bestuur.

Een snelle rekensom leert mij dat niet iedereen op de lijst voor baandiensten staat. Waarom is dit zo? Dat klopt inderdaad. Mensen die veel tijd steken in andere functies binnen de vereniging, hoeven niet ook nog eens hun tijd aan baandiensten te besteden. Ga er van uit dat zulke mensen op jaarbasis tientallen tot honderden uren aan diensten draaien. Het betreft hier onder andere het bestuur, de TC, barcommissie, wapenmeester en trainers en nog wat andere mensen die erg veel uren in wedstrijden e.d. steken. Verder draaien donateurs uiteraard geen baandiensten.

Wie heeft de onmiddellijke leiding op de baan?  De baankommandant

Dus ik kan als baankommandant  zomaar iemand van de baan verwijderen? Indien daar de noodzaak toe bestaat, dan kan dit inderdaad. Van de baankommandant wordt echter wel redelijk handelen verwacht.

Kan ik, als ik baankommandant ben ook zelf gaan schieten? Nee, natuurlijk niet. Tenzij iemand u vervangt.

Wat heeft die baancommandant eigenlijk voor nut? Ik verveel me dood als ik anderhalf uur op die tafel zit. Het is geenszins de bedoeling om als baancommandant op de tafel te gaan zitten. Als BC dient je "aanwezig" te zijn. Je houdt toezicht op de schutters en waarborgt een veilige gang van zaken. Je let speciaal op mensen die schieten met verenigingswapens en munitie. Eventueel houdt je in samenspraak met de TC een zodanig toezicht op bepaalde mensen dat het niet mogelijk is dat zijn niet-verschoten verenigingsmunitie achter houden. Je hoeft je dus niet te vervelen op de baan.

Waarom moet ik als baancommandant controleren of na het schieten de wapens leeg zijn? Dit kan de schutter toch ook zélf doen? Klopt, en de schutter doet dit ook zelf. De controle door de baancommandant is een extra veiligheidscontrole om te voorkomen dat een wapen met een patroon in de kamer, de koffer ingaat of mee terug naar de TC balie wordt genomen.

Moet ik bij de deur of op het schietpunt controleren? Uiteraard niet bij de deur, want indien het wapen niet leeg is, gaat daar alsnog gevaarzetting vanuit. Controle gebeurt uitsluitend direct op het schietpunt.

Mag ik als baankommandant roken op de baan? Nee

Mag ik als baankommandant een biertje drinken op de baan? Nee

Ik heb als baancommandant een conflict met het dienstdoende TC lid. Wie bepaalt wat er gebeurt? Het dienstdoende TC lid heeft als beheerder de verantwoording over het totale schietgebeuren en doorgaans veel meer ervaring. Hij zal in een dergelijke situatie dus bepalen wat er gebeurt. De TC zal echter nooit zomaar de leiding overnemen op de schietbaan. Die komt de baankommandant toe. In voorkomende gevallen zal de TC dit dan regelen via de baancommandant. Indien u als baancommandant het hiermee niet eens bent, dan kunt u een schriftelijk beklag doen aan het bestuur. Zorg ervoor dat u bij onenigheid even persoonlijk met de TC overlegt. Ga geen show opvoeren waar alle leden bij zijn.

Wat zijn mijn taken als baankommandant? Heel algemeen toezien dat het schietgebeuren op de baan verloopt volgens de geldende regels en veiligheidsnormen. In het Veiligheids- en Baanregelement kunt u deze lezen en u kunt ook de TC om informatie vragen. Verder krijgt ieder nieuw lid 1x een instructieavond waar ook dit soort dingen aan de orde komen.

Is de baancommandant eindverantwoordelijk? Nee, weliswaar heeft de bc de leiding op de baan, maar iedere schutter is zelf verantwoordelijk voor zijn acties. Daarnaast heeft de bc een namens het bestuur gedelegeerde taak en dus ligt de algemene verantwoordelijkheid bij het bestuur. Ook dit mag je ruim zien, want wij zijn een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en een bestuur kan alleen aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een ernstig wanbeleid. Daarnaast zijn de leden gedekt door de persoonlijke WA verzekering van de KNSA en dat geldt ook voor hun introduces. Het bestuur heeft een bestuurders aansprakelijkheidsverzekering en de stichting heeft nogmaals een verzekering omdat ook derden gebruik maken van de schietbanen.FAQ WEDSTRIJDEN / KNSA

Kan ik meedoen aan wedstrijden?   Als KNSA lid kan dat.

Biedt het KNSA lidmaatschap nog voordelen?   Ja, naast de mogelijkheid van wedstrijden schieten, maak je deel uit van een overkoepelende organisatie. Hoe sterker deze organisatie, des te sterker de sportschutter in Nederland. Ook indien je persoonlijke problemen hebt op gebied van schieten of wapenverlof, kun je de KNSA inschakelen. Ten slotte heb je als KNSA lid automatisch een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering, die op alle schietbanen geldt.

Moet ik ook een jaarlijkse contributie betalen? Ja, deze staat separaat op de acceptgiro vermeld die u ontvangt voor de betaling van uw contributie

Blijf ik automatisch KNSA lid? Ja, zolang u tijdig betaalt wel

Maak ik op een wedstrijd eigenlijk wel kans? Ja, elke wedstrijd wordt in verschillende klassen geschoten. Wanneer u een Afdelingskampioenschap of DK meeschiet wordt u automatisch in de juiste klasse ingedeeld.

Moeten KNSA leden meedoen aan wedstrijden? Nee. Echter indien u verlofhouder bent of een verlof wilt aanvragen, moet u kunnen aantonen dat u in wedstrijdverband de schietsport beoefend. Dat kan ook een interne clubcompetitie zijn.FAQ SCHIETBAAN

Mag ik roken op de baan?  Nee

Mag ik met alcohol de baan op?   Nee

Mag ik praten op de baan?   Alleen indien daar een noodzaak toe bestaat. Voor het overige zou u alleen maar uw medeschutters storen.

De baan is vol. Wanneer ben ik aan de beurt?  U dient zelf in de gaten te houden wanneer er een baan vrij komt en wanneer u aan de beurt bent.

Kan ik dan niet beter op de baan gaan wachten?   Nee, dat is niet toegestaan. Op die manier wordt het te onrustig op de baan.

Hoe vervoer ik een wapen van en naar de baan?   - Pistool met de patroonhouder verwijderd en kamervlag geplaatst. - Karabijn idem. - Geweer met kamervlag geplaatst. - Revolver met trommel leeg en uitgezwaaid en een kamervlag in loopconus geplaatst. Let op: wanneer u van de baan weggaat, dient u uw wapen eerst te laten controleren door de baancommandant.

Mag ik een wapen in een holster dragen?   Nee, dit is niet toegestaan. Er is een uitzondering, uitsluitend geldig op de schietbaan en voor zover een discipline wordt verschoten waarbij opbergen in een holster reglementair is toegestaan (MP en SP).

Mag ik met verkoperde munitie schieten?   Ja, dat mag.

En mantelmunitie?   Ja dat mag

Mag ik met een .45 schieten?   Ja, wij laten in principe pistoolkalibers toe tot .46" of 11,66mm. De .45 ACP is sowieso toegestaan. Niet alle kaliber die binnen de range liggen, worden ook daadwerkelijk toegestaan. Zie hiervoor het Protocol voor Wapens en Munitie. Merk op dat dit kaliber slechts mag worden geschoten door leden die minimaal 2 jaar volwaardig lid zijn en op verlof kan worden gezet door leden die tenminste 2 jaar hun verlof hebben (uitgezonderd verloven van vóór 01-10-2012)

Mijn kaart is gevallen. Mag ik de baan op?   Absoluut niet! Eerst zal de baancommandant of TC of trainer 'vast vuren' moeten geven. Pas wanneer deze persoon de baan vrij geeft kunt u de baan op. In de genoemde situatie zal echter niet snel vast vuren worden gegeven.

Mag ik aan wapens of munitie komen wanneer er zich iemand op de schietbaan bevindt?   Zeker niet! Zolang er mensen zich op de schietbaan vóór de schietpunten bevinden is het ten strengste verboden om wapens of munitie aan te raken.

Kan ik als schutter ook vast vuren geven?   Ja, maar uitsluitend ter voorkoming van een direct gevaarlijke situatie. In alle andere gevallen waarschuwt u de baancommandant.

Er is een ongeluk op de schietbaan gebeurd, wat moet ik doen?  We hopen natuurlijk dat dit nooit zal gebeuren, maar wat u moet doen is strikt de aanwijzingen opvolgen van de baancommandant, VvF of beheerder. Bij elke situatie, zal de baancommandant u opdracht geven om net als bij het "Vast Vuren" commando, uw wapens veilig te maken en neer te leggen en vervolgens een stap terug te nemen. Indien u verder niet van dienst kunt zijn, zal de baancommandant u van de baan sturen. U mag het gebouw niet verlaten. U wacht op verdere instructies. Hulp aan eventuele slachtoffers heeft de hoogste prioriteit, dus indien u van mening bent dat u wezenlijk van dienst kunt zijn, dient u dit onmiddellijk aan de baancommandant te melden.

Ik heb een weigerende patroon. Mag ik die de baan op gooien?  
Nee, u mag geen scherpe munitie op de baan gooien. Bij een weigeraar wacht u na het "schot" enige tijd (30 seconden) omdat het kruit mogelijk alsnog kan ontbranden. Daarna verwijdert u de patroon, welke u kunt inleveren bij de TC.

Het is warm op de baan. Mag de vluchtdeur achter op de baan open?   Nee, dat mag niet en tijdens het schieten is dit ook levensgevaarlijkt. De buitendeuren dienen gesloten te blijven, ten alle tijden wanneer er wapens op de baan zijn. Indien de deuren wel open mogen, mag dit alleen met toestemming van de TC. Het enige geval waarbij de deuren ongevraagd geopend mogen worden is indien de deur als vluchtweg wordt gebruikt.

Mag ik al voor 19.30 uur mijn uitrusting op de baan leggen?   Nee, Alleen wanneer u direct gaat schieten, mag u uw wapen op de baan uitpakken. In alle andere gevallen dienen de (prive)wapens in de wapenkamer te worden opgeborgen.

Geldt dat ook voor verenigingswapens?  Nee. Indien de beheerder u een verenigingswapen in bruikleen uitreikt, dient u direct daarna met de schietoefening te beginnen. Zodra u klaar bent met de schietoefening dient u het wapen ook weer onmiddellijk bij de beheerder in te leveren. Indien u het wapen achterlaat, ook in de wapenkamer, of afgeeft aan iemand anders, is er sprake van "onbeheerd" achterlaten en dat is absoluut niet toegestaan.

Mag ik op de baan wapens van andere leden vastpakken?   Nee, tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft van het betreffende lid en dat lid een direct toezicht houdt.

De verenigingswapens staan niet goed afgesteld. Mag ik hier aan draaien?  Nee, u mag niets verstellen. Een wapen dat voor u goed staat is voor een ander soms weer niet goed. Zo blijf je aan de gang. Hoofdzaak is dat u een groepje schiet. Pas wanneer ook anderen eenzelfde afwijking hebben wordt het wapen versteld. Indien u van mening bent dat de richtmiddelen onjuist zijn afgesteld, dan kunt u dit aan de TC melden.

Mag ik de discipline Militair pistool beoefenen?  Ja, dit is gewoon een door de KNSA gereglementeerde discipline welke op onze banen wordt beoefend. Aangezien MP een groot kaliber discipline is, kan deze alleen worden beoefend door leden die minimaal 1 jaar hun KNSA licentie hebben, een nulproef hebben afgelegd en de bekwaamheidsproef voor het schieten van niet-statische disciplines te hebben afgelegd. In beide gevallen met succes uiteraard.

Wat is de definitie van snelvuur?  In ieder geval wordt onder snelvuur verstaan het ongecontroleerd, zonder onderbreking leegschieten van een magazijn, zonder dat de beoefende discipline dit vereisd. Maar zelfs al gaat het wél gecontroleerd, is het leegschieten van een magazijn met een bepaalde snelheid erg hinderlijk voor medeschutters en dus niet toegestaan. E.e.a. is in alle redelijkheid te beoordelen aan de baancommandant.

Mag ik een 25m kaart op 10 of 12 meter hangen?  Nee, bepaald is dat 25m precisieschijven, alsmede de MP schijven, uitsluitend op een afstand van 25m mogen hangen. Het schieten van grootkaliber pistool op slechts 10m is dus niet toegestaan.

Waarom eigenlijk niet, ik sta alleen maar te trainen?  Buiten het gegeven dat er geen disciplines zijn waarbij een 25m kaart op 10m hangt, is het zo dat de hoogte van de kaart is afgestemd op het 25m schietpunt. Indien je de kaart bv op 10m hangt, bestaat de kans dat langere mensen achterop de baan de vloer of de barricade aanschieten.

Geldt deze regeling voor iedereen  In beginsel wel. Slechts indien er een medische reden is waardoor iemand niet op 25m kan schieten, kan bij het bestuur om een ontheffing van de regel worden gevraagd. Verder is het geen probleem dat een kaart een keer dichterbij hangt tbv het inschieten van een wapen, mits de schutter zicht ervan overtuigt dat de schoten op de kogelvanger afkomen en zonodig hiervoor een extra ophang-gat in hun kaart maken.

Mag ik op de baan mijn wapen schoonmaken? Het is toegestaan om op het schietpunt uw wapen schoon te maken, met dien verstande dat alleen het noodzakelijke schoonvegen wordt toegestaan en voor zover in enkele minuten te realiseren. Uitgebreid schoonmaken kunt u thuis doen. VOORWAARDE hiervoor is dat de baancommandant EERST uw wapen heeft gecontroleerd en u uw munitie heeft opgeborgen!


Ik vind vreemde munitie of andere zaken of de baan. Wat moet ik hiermee doen?  Er wordt op ruime schaal door overheidsinstanties gebruik gemaakt van de schietbanen. Hoewel er zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan is het nooit uit te sluiten dat er iets op de baan blijft liggen. Een pepperspray oefencilinder, een weggerolde patroon (met het oranje dopje) of andere zaken. Indien u zoiets aantreft, breng het dan meteen naar de TC. Het voorwerp kan dan op de juiste plaats worden opgeborgen en de eigenaar kan op de hoogte gebracht worden. Neem vooral nooit iets mee naar huis. Er wordt ook gewerkt met spullen waarvan het bezit voor u verboden is.

.FAQ OVERIGEN

De SV Prins Hendrik is KNSA gecertificeerd. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat wij voldoen aan een aantal speciale eisen van de KNSA en wij werken volgens bepaalde protocollen en alles goed in orde hebben en gedocumenteerd hebben. O.a. hebben wij KNSA opgeleid personeel, voldoende en goede materialen en goede veiligheidsvoorzieningen. Om die reden behoren wij tot de amper 5% van de verenigingen die een KNSA kroon hebben gescoord.

Wat is "Basiscertificering"? Dit is een uitgeklede vorm van de certificering voor een kroon. Basiseisen dus. Per 1-1-2015 moet elke vereniging het basiscertificaat op zak hebben. Zoniet, dan mogen zowel de vereniging als de leden geen vuurwapens voorhanden hebben.

Betekent dit dat die andere verenigingen niet in orde zijn? Nee, zeker niet. Met de meeste verenigingen is niets mis, alleen hebben de meeste misschien geen zin om het lange certificeringstraject voor een kroon af te leggen. Ze voldoen straks echter sowieso aan de basiseisen van de KNSA en in veel gevallen ook nu al.

Heeft de vereniging een AED? Ja, in de centrale hal hangt een AED die voor iedereen bereikbaar is. Hij is met gesproken instructies gemakkelijk te bedienen, al heeft het wel degelijk de voorkeur dat de AED wordt bediend door iemand die daarvoor instructie heeft gehad. Diverse vrijwilligers en een aantal leden hebben AED instructie gehad.

Waar kan ik luchtdrukwapens kopen? U kunt luchtdrukwapens kopen bij de erkende wapenhandel of van particulieren die tenminste 18 jaar oud zijn

Mag ik luchtdrukwapens over de openbare weg vervoeren? Ja dat mag, mits deze deugdelijk zijn verpakt.

Mag ik luchtdrukwapens bij me dragen? Het dragen van luchtdrukwapens is verboden.

Mag ik thuis in de schuur of in de tuin met mijn luchtdrukwapen schieten? Ja, dat is toegestaan mits hier geen gevaarzetting vanuit gaat. Bij het schieten in de open lucht wordt dit echteral snel lastig, want heel kort door de bocht, dient u er zorg voor te dragen dat uw kogeltjes niet in de tuin van de buren terecht kunnen komen.

Mag ik elk luchtdrukwapen voorhanden hebben? Nee, indien het wapen op de lijst met ongewenste wapen staat, of een sterke gelijkenis vertoont met een bestaand vuurwapen, is voorhanden hebben niet toegestaan

Mijn zwager heeft uit het buitenland een luchtdrukwapen meegenomen en aan mij cadeau gedaan. Mag ik dit in huis hebben? In het buitenland gelden vaak andere regels dan in Nederland. Er bestaat een reele kans dat het wapen niet is toegestaan. Mocht u iets dergelijks overkomen, dan is het raadzaam om het wapen niet aan te nemen, omdat u daarmee een wapen illegaal voorhanden heeft.

Zijn soft-air wapens / BB guns toegestaan? Sinds januari 2013 is het bezit van soft-air wapens onder strenge voorwaarden toegestaan. Daarmee mag op een schietsportvereniging echter niet worden geschoten. Men zal lid moeten zijn van een erkende soft-air vereniging en van de bond. Schieten mag alleen in het verband van de betrefffende verenigingen. De Glock look-alike met de blauwe plastic balletjes zijn dus nog steeds streng verboden.
Niet meenemen dus!


Ik hoor dat op echt gelijkende wapens weer zijn toegestaan? Dit geldt uitlsuitend indien er een CE keurmerk op staat.

Ik ben 15 jaar oud en wil een luchtdrukpistool voorhanden hebben. Mag dit?
Voor iedereen die jonger is dan 18 jaar geldt dat zij geen luchtdrukwapens voorhanden mogen hebben. Kopen of verkopen mag dan automatisch ook niet.

Mijn buurjongen is ook 15, maar die schiet gewoon met zijn eigen 4,5mm luchtgeweer bij de schietvereniging. Ik neem aan dat hij hier problemen mee kan krijgen? Mensen, jonger dan 18 jaar, die aantoonbaar tenminste 3 maanden lid zijn van een erkende Nederlandse schietsportvereniging, mogen luchtdrukwapens voorhanden hebben waarmee op die vereniging een lucht-discipline kunnen schieten. Er is dus een uitzondering voor leden van schietsportverenigingen.

Dus als ik lid wordt, dan kan ik gewoon over dat 5,5mm luchtgeweer beschikken? Nee, bij de gangbare lucht-disciplines is alleen het kaliber 4,5mm toegestaan. Een luchtwapen waarvoor bij jouw vereniging geen discipline bestaat, mag je ook niet voorhanden hebben, tenzij je 18 jaar of ouder bent.

En een luchtdrukwapen met een magazijntje voor 4,5mm rondkogetjes? Ongeacht wat je allemaal nog meer uit je luchtdrukwapen kunt verschieten... het wapen MOET loden kogeltjes 4,5mm type diabolo kunnen verschieten. 
InloggenSchietsportvereniging Prins Hendrik, Verlengde Sportlaan 1, 3905AE Veenendaal
Tel. 0318 524952 - E-mail. info@svprinshendrik.nl
KvK Utrecht 40476968 - Postbank 2032447